1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu remparta.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.4. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 2. Darbo laikas
  2.1. Užsakymai internetu priimami 0:00 - 24:00
  2.2. Parduotuvė darbo laikas (pirmadienis - penktadienis) 08:00 - 17:30; (šeštadienis - sekmadienis) 08:00 - 14:00
 3. Asmens duomenų apsauga
  3.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje remparta.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  3.2. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  3.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu info@remparta.lt.
  3.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje remparta.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 3.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
  3.5. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės internetinės parduotuvės remparta.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus (angl. cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio remparta.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui, Pirkėjo filtrų pasirinkimų saugojimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės remparta.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas sutikimą su Taisyklėmis, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.
  3.6. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės remparta.lt teikiamomis paslaugomis.
 4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
  4.1. Susitarimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu:
  4.1.1. Kai Pirkėjas, neturintis sutarties su remparta.ltdėl atidėto mokėjimo už prekes, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir Pardavėjas sutinka pateikti prekes, Pirkėjo pasirinktomis sąlygomis, pakeisdamas užsakymo būseną į „Vykdomas“.
  4.1.2. Kai pirkėjas, turintis sutartį su remparta.lt dėl atidėto mokėjimo už prekes, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es), suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir Pardavėjas sutinka pateikti prekes, pirkėjo pasirinktomis sąlygomis, pakeisdamas užsakymo būseną į „Vykdomas“.
  4.2. Prieš spaudžiant mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis. Susipažinimą su šiomis taisyklėmis Pirkėjas patvirtina pažymėdamas langelį „ Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis“.
  4.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas remparta.lt internetinio prekybos centro duomenų bazėje
 5. Pirkėjo teisės
  5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes remparta.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su remparta.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo ar atsiėmimo dienos.
  5.3. Taisyklių 5.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis prekių keitimą/grąžinimą reglamentuojamu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999&p_tr2=2) bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2).
  5.4. Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
  5.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas remparta.lt internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 12.3. punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą.
 6. Pirkėjo įsipareigojimai
  6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  6.2.  Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Rekvizitai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  6.4. Pirkėjas, naudodamasis remparta.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 7. Pardavėjo teisės
  7.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
  7.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  7.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjo užsakymas per 7 (septynias) darbo dienas netapo „Vykdomas“ ar negali būti įvykdomas dėl prekių likučio trūkumo.
 8. Pardavėjo įsipareigojimai
  8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės remparta.lt teikiamomis paslaugomis.
  8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinio prekybos centro registracijos formoje, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.
  8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  8.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  9.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
  9.2. Sistemos prekių atsiskaitymo būdai nustatomi pagal pasirinktas prekes ir pasirinktą prekių pateikimo būdą.
  9.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
  9.3.1. Apmokėjimas grynais atsiimant prekes parduotuvėje. Tai apmokėjimo būdas kurio metu pirkėjas už užsisakytas prekes atsiskaito atvykęs į prekybos vietą (Veiverių g. 47A, Kaunas, Aleksotas).
  9.3.2. Apmokėjimas banko pavedimu tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, užsakymą apmoka elektroninės bankininkystes pagalba ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, pervesdamas pinigus į remparta.lt banko sąskaitą.
  9.3.3 Grynaisiais pinigais pristatymo metu. Pasirinkę šį mokėjimo būdą, už pirkinius sumokėsite tik juos gavę.
  Dėmesio: prekių pristatymo metu turėkite tikslią grynųjų pinigų sumą, nurodytą Jūsų užsakyme.
  9.3.4 Apmokėjimas Paysera sistemoje, siūlančioje daug skirtingų įmokų surinkimo būdų. Dėmesio: šią akimirką atsiskaitymas Paysera sistema išjungtas ir yra negalimas.
  9.4. Pirkėjas, turintis sutartį su remparta.lt dėl atidėto mokėjimo už prekes, atsiskaito sutartyje numatytomis sąlygomis.
  9.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba priklijuotos prie siuntos. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui ne vėliau kaip iki prekių perdavimo jam momento.
  9.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir iki Pardavėjui pakeičiant užsakymo būseną į „Vykdomas“, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.
  9.7. Užsakymo būsenai pasikeitus į „Vykdomas“ pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Šis punktas netaikomas Pirkėjams, turintiems sutartį su remparta.lt
 10. Prekių pristatymas
  10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų.
  10.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
  10.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  10.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas pirkėjo krepšelyje automatiniu būdu pagal kliento atliekamus pristatymo pasirinkimus.
  10.2.5. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir pristatymą atvežusiam kurjeriui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
  10.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui per 1- 4 darbo dienas nuo užsakymo gavimo datos ir tinkamo jo apmokėjimo. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
  10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  10.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu. 10.6. Patvirtinus užsakymą, prekės (jei jos yra sandėlyje) išsiunčiamos ta pačią darbo dieną (užsakant iki 13 h.), kitais atvejais sekančią darbo dieną. Prekės kurių nėra sandėlyje, galima teirautis pateiktais rekvizitais arba pasirinkus norimą prekę, jos puslapyje įvedant Jūsų tel. numerį. Pateikus užsakymą paros bėgyje (darbo dienomis) su Jumis susiseks vadybininkas ir pateiks tikslesnę informaciją apie užsakytą prekę, terminus, kt.
 11. Prekių kokybės terminas
  11.1. Kiekvienos remparta.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  11.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.
 12. Prekių grąžinimas ir keitimas
  12.1. Parduotų prekių komplektacijos klaidos ar trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2) 2 skyriaus 1 skirsnio (TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS) ir 2 skirsnio (NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS Į TINKAMOS KOKYBĖS PREKES IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS) straipsniais . Pirkėjo pretenzijos, dėl prekių kokybės ar komplektacijos klaidos privalo būti pareikštos nevėliau kaip per 2 darbo dienas (jei trūkumas negalėjo būti nustatytas prekių pristatymo metu pagal taisyklių 10.5. punktą). Pardavėjas neatsako ir gali atisakyti keisti prekes į tinkamos kokybės ar komplektacijos, jei Pirkėjas pažeidė šios sutarties sąlygas ir laiku neinformavo Pardavėjo.
  12.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  12.3.Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  12.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  12.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  12.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  12.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  12.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildyti grąžinimo dokumentą.
  12.4. Pardavėjas gali nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  12.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Veiverių g. 47A, Aleksotas, Kaunas darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.30 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes , jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.
  12.6. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis prekių keitimą/grąžinimą reglamentuojamu Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999&p_tr2=2) bei Mažmeninės prekybos taisyklėmis (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479161&p_tr2=2).
  12.7. Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą arba išduodami grynaisiais pinigais prekybos vietoje (Veiverių g. 47A, Kaunas) tik mokėtojui, pateikus ir užpildžius visus reikalingus prekėms grąžinti dokumentus.
 13. Atsakomybė
  13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  13.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei remparta.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  13.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  13.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 14. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
  14.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje remparta.lt įvairias akcijas.
  14.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.
  14.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresais, ar telefono numeriais būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra informacinio pobūdžio.
  14.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi galimybę atsisakyti naujienų paspausdamas naujienlaiškio apačioje esančia nuorodą „Jei nebenorite gauti naujienlaiškių, spauskite čia.“. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu išsiųsdamas pranešimą adresu info@remparta.lt
  14.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje remparta.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
  14.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
 15. Apsikeitimas informacija
  15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
  15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetiniame prekybos centre nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 16. Baigiamosios nuostatos
  16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.